Tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ

Tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ

Khi các tộc người trên đất nước Việt Nam vươn lên định hình với những nền văn minh và nhà nước đầu tiên thì cũng là lúc ở phương Bắc một đế chế hùng mạnh đã bắt đầu thành lập và bành trướng xuống phương Nam. Vì thế lịch sử Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh liên tục để dành độc lập tự do. Có thể tạm chia thành mấy thời kì như sau:

–        Thời kì Bắc thuộc

–        Thời kì xây dựng và giữ vững nền độc lập

–        Thời kì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .

Tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ
Tóm tắt lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ

Thời kì Bắc thuộc

Thời kì này kéo dài một nghìn năm. Đây là một trong những thời kỉ thử thách ác liệt nhất trong tiến trình lịch sử của các tộc người trên dải đất Việt Nam. Dưới ách đô hộ và chính sách đồng hoá của các triều đại phong kiến Trung Quốc, người Việt Nam vẫn giữ được bản sác dân tộc. Về văn hoá, tiếng Việt vẫn giữ được cấu trúc riêng, những phong tục tập quán co từ thời Lạc Việt vẫn được bảo tồn. Về chính trị, các cuộc khởi nghĩa giành độc lập nổ ra gần như liên tục: khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, khởi nghĩa Lí Bí… với chiến tháng Bạch Đằng lịch sử năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo, nhân dân Việt Nam đã giành lại được độc lập cho dân tộc.

Xem thêm bài viết chi tiết về thời kỳ bắc thuộc

Thời kì dựng và giữ nền độc lập

Thời kỉ này kéo dài khoảng gần một nghìn năm (đầu thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX), Đây là kỉ nguyên phục hưng của dân tộc và phát triển rực rỡ dưới các triều đại: Triều Lý (1010-1225), Triều Trần (1226-1440), Triều Lê (1428-1527), mà thành tựu tiêu biểu là nền văn minh Đại Việt, nền văn hoá Thăng Long.

Thời kì này, kinh đô dời về Thăng Long (Hà Nội ngày nay), đạo Phật, đạo Nho chi phối đời sống tư tưởng xã hội. Quốc Tử Giám – Trường đại học đầu tiên của Việt Nam được mở. Thành quách, đền đài, chùa chiền, cung điện cũng lần lượt được xây dựng. Về văn hoá, chữ Nôm được phổ biến và vận dụng trong sáng tác văn học. Nguyễn Trãi là người đã nêu cao tiếng Việt và vận dụng chữ Nôm trong sáng tác văn học, tập thơ Quốc âm thi tập gồm 250 bài thơ của ông là một trong những tập thơ nôm xưa nhất còn lưu truyền đến ngày nay. Nghề thủ công cùng các hình thức nghệ thuật dân gian phát triển mạnh, tuồng, chèo, múa hát, rối nước, đấu vật…

Trong thời kỉ này, dân tộc Việt Nam cũng nhiều lần chống trả quyết liệt sự xâm lăng của kẻ thù bên ngoài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống thế kỉ XI, ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỉ XIII và cuộc kháng chiến chống quân Minh thế ki XIV.

Xem thêm bài viết : Việt Nam qua các triều đại phong kiến để nắm rõ hơn về thời kỳ này

Cuối thế kỉ XVII, chế độ phong kiến Việt Nam rơi vào tỉnh trạng khủng hoảng, đất nước bị chia cất. Cuộc khỏi nghĩa Tầy Sơn cuối thế kỉ XVIII tháng lợi, bước đầu thống nhất đất nưởc.

Nửa đầu thế kỉ XIX, triều Nguyễn tiếp tục củng cố và thống nhất quốc gia. Nhưng vì bảo thủ nên nhà Nguyễn để đất nước rơi vào tình trạng trì trệ, lạc hậu. Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Cuộc kháng chiến chống Pháp do triều Nguyễn lãnh đạo đã bị thất bại bi thảm. Từ năm 1884, nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp.

Sau khi đặt được nền thống trị trên cả nước, chính quyền cai trị Pháp đả phải đối phó với nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân từ miên Bác đến miền Nam, từ miền xuôi đến mfên ngược, từ quan lại, si phu đến những người nông dân nơi thôn dẫ đổ là phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX rồi đến những phong trào có xu hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX nhưng đều thất bại. Nãm 1930, vói sự thành lập Đàng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, cách mạng Việt Nam đă giành được thấng lợi vào mùa thu tháng 8-1945.

Kỉ nguyên độc lập từ 1945 đến nay

Ngay sau khi cách mạng vừa giành được chính quyền, nhân dân Việt Nam đã phải cầm vũ khí đứng lên làm cuộc kháng chiến trưòng kì ròng rã hơn 30 năm để bảo vệ độc lập, tự do tổ quốc. Nhân dân ta đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghía thực dân mới.

Xem thêm bài viết chi tiết hơn về thời kỳ này tại : Việt Nam kỷ nguyên độc lâp 1945 đến nay

Cuộc kháng chiến lần thứ nhất kết thúc bằng trận Điện Biên Phủ vang dội năm 1954. Cuộc kháng chiến làn thứ hai kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và đại thắng mùa Xuân 1975. Ngày nay, dân tộc Việt Nam đang bước vào thòi ki mới mở cửa và hội nhập cùng các nước trong khu vực, đưa đất nước đi lên và đứng vào hàng ngũ của các nước phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *