Duyệt bởi
Chuyên mục: Chưa được phân loại

Tục Juê Nuê trong hôn nhân của người Ê Đê

Tục Juê Nuê trong hôn nhân của người Ê Đê

Tục Juê nuê là một luật tục cổ truyền, tồn tại đã khá lâu và bền vững trong hôn nhân của người Ê đê. Nét nổi bật trong quy 9 tắc hôn nhân của đồng bào được quy định cho từng trường hợp với 9 điều luật và được bảo vệ nghiêm ngặt trong hôn nhân truyền thống (từ điều 97 đến điều 103 về Luật hôn nhân và gia đình). Đây là một kiểu tập quán hôn nhân (quy…

Đọc Thêm Đọc Thêm